ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Επίσκεψη των Αντιδημάρχων του Δήμου Αλμωπίας στο «Λαογραφικό Μουσείο» του 2ου Δημ. Σχολείο Αριδαίας. Εκτύπωση
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Δελτίο Τύπου
06/06/2023, Αριδαία

Με μεγάλη χαρά επισκέφτηκαν σήμερα, Τρίτη 6 Ιουνίου 2023,
η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κ. Πολυξένη Νάνου και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
κ. Γιάντσης Δημήτριος, το «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Αριδαίας, έπειτα από την πρόσκληση του Διευθυντή
κ. Ζέρζη Πέτρου, του συλλόγου Διδασκόντων και των μαθητών/τριών
του Σχολείου, στους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την
πρωτοβουλία τους να δημιουργήσουν κάτι τόσο αξιόλογο.

Τα εκθέματα που παρουσιάστηκαν, τα οποία συλλέχθηκαν και
δημιουργήθηκαν από τα παιδιά και τους δασκάλους, προάγουν
με τον καλύτερο τρόπο την παράδοση και την σπουδαιότητα της
μεταλαμπάδευσης αυτής προς όλους μας.

Ο Δήμος Αλμωπίας
laografikom1.jpglaografikom2.jpglaografikom3.jpglaografikom4.jpglaografikom5.jpg
Ειδικοί συντελεστές ΔΤ (τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) που εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ.1/2023ΔΣ Εκτύπωση
 
Ειδικοί συντελεστές ΔΤ (τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού) που εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ. 1/2023
Απόφαση ΔΣ(ΑΔΑ: 6Ψ8ΣΩΨΩ-Α9Θ), η οποία εγκρίθηκε με το
υπ'αριθ. 72454/17-5-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Ισχύουν από 01/01/2023
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
1ος   ειδικός συντελεστής για ημιτελή ακίνητα οικοδομής που
ανεγείρεται: απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής
άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο
χρησιμοποιηθούν πριν από την πάροδο της επταετίας

2ος  ειδικός συντελεστής για κοινόχρηστους χώρους οικοδομών,
υπόγεια, αποθήκες και βοηθητικούς χώρους: πλασματικό εμβαδό
50% του πραγματικού εμβαδού 

3ος  ....
 
Παρακαλούνται όσοι πολίτες/επιχειρήσεις επιθυμούν να ενταχθούν
στις ανωτέρω κατηγορίες, να προβούν σε σχετική αίτηση,
επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους (προσκόμιση Ε9).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν από
01/01/2023. 
Αν, με την αίτηση, προκύψουν διαφορές τμ,
αυτές θα χρεωθούν αναδρομικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπηρεσία δύναται να προβεί αυτοδικαίως σε διορθώσεις των
ενδείξεων παροχών, εφόσον διαθέτει πρόσφατη δήλωση τμ και επαρκή
στοιχεία για τη χρήση των ακινήτων. 
 
Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαΐου 2023 Εκτύπωση
  Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους
2023 μηνός Μαΐου για τον Δήμο Αλμωπίας
.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οδηγών εργατών & χειριστή ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου.
 
Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δύο (2) µηνών, µέσα σε
συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 206 ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει,
µε τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες:
  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

∆Ε Οδηγών της υπηρεσίας καθαριότητας

4

2 µήνες

ΥΕ Εργατών καθαριότητας της υπηρεσίας καθαριότητας

5

2 µήνες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται έντυπο της αίτησης και να
την υποβάλλουν, µαζί µε τα αναφερόµενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά,
στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Αλµωπίας (∆/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-
Αριδαία) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα σε προθεσµία πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι: από Τρίτη 06/06/2023 µέχρι και την
Δευτέρα 12/06/2023. ...
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 9 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εκτύπωση
 
Θέμα: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 9 ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. – ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,
ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ,
ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ,
ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, σε τμήματα, Άνω των ορίων, για την
επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 9 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
3ης Υ.ΠΕ. – ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ,
ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
– ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ, ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 15.129.557,25€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε
από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την
ωρίμανση και την υλοποίηση της Δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, υποέργα 1 & 5 Ανακαίνιση
Υποδομών ΠΦΥ- Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων»
RRF 16755, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρων δράσης, το
ΤΑΙΠΕΔ, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό
του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου του
θέματος, με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας.

Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» 
με συστημικό αριθμό 200443, 200444 & 200445
(Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
05/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
 
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png