ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  Εκτύπωση
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  μέσω ΕΣΗΔΗΣ,   ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2022 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)»

  (Αριθμός συστήματος: α/α ΕΣΗΔΗΣ: 175886)

 

LINK:https://www.dropbox.com/s/w1lvofm10sb6g8s/archive%2855%29.zip?dl=0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως ισχύει και τις όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τ. Β΄), όπως παρατάθηκε με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 5563/27.10.2022 τ. Β΄) σας καλούμε σε Τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Αριδαία την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

 

1ο ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2023».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

A.A

 

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Εκτύπωση
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022,με ώρα έναρξης 12.00 το μεσημέρι και ώρα λήξης στις 2.00΄μ.μ.(14.00),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 78του ν.4954/2022 καθώς και των με αριθ. 380/39456/15-6-2022& 375/39167/2-6-2022 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Τροποποίηση της με αριθ. 116/2022 (ΑΔΑ:9Η8ΦΩΨΩ-2ΩΥ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.19924/21-11-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών:«Λόγω του ότι η συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για παραμονή  του ΕΚΑΒ στον υπάρχοντα χώρο λήγει στις 25/11/2022 και επιπλέον επειδή απαιτούνται χρονοβόρες εργασίες για να καταστεί ο χώρος που αποφασίστηκε με την αριθ. 116/2022 Α.Δ.Σ. κατάλληλος, κρίνεται κατεπείγουσα και αναγκαία η λήψη νέας  απόφασης για την μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ σε άλλο χώρο».

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται η εισήγηση του θέματος και οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και σχετικός πίνακας ψήφισης.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ EΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Εκτύπωση
 

 

Ο Δήμος Αλμωπίας

 

Διακηρύσσει

 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ EΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 


που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας:

link: https://www.dropbox.com/scl/fo/ronfy7a50czmc4tzozdt5/h?dl=0&rlkey=0nv8xf576tu62sewixn85msz2
 

 


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Αλμωπίας

 

Διακηρύσσει

 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας:

link: https://www.dropbox.com/scl/fo/3miosqqa3ym7rvoajg2wq/h?dl=0&rlkey=48b8omzi0kew0l4mz1kjt0wmr

texnikes_prodiagrafes_76-2017

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png