2384-350212
syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

Πλήρωση μιας [1] θέσης μετακλητού υπαλλήλου.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του
άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143
Α/28-6-2007, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 44 ν. 4447/2016 (Α΄241) και  με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 .

          
2.Τις διατάξεις  του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

          
3.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτ/σης και

          της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

         
4.Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του   Υπουργείου Εσωτερικών, όπου

        
διευκρινίζεται ότι οι  θέσεις των  Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή

        
Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται
αυτοδίκαια
εκ του νόμου και ως εκ τούτου

         
δεν απαιτείται η
πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Την  πλήρωση 
μιας [1]   θέσης μετακλητού
υπαλλήλου  «Ειδικού Συνεργάτη  του Δήμου Αλμωπίας»  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου .

Η επιλογή του
προσώπου   που θα  προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα γίνει από τον Δήμαρχο Αλμωπίας,
οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο  για
την πρόσληψη .          

Για
την  πλήρωση της θέσης  απαιτούνται

          
A) Tα γενικά προσόντα
διορισμού, για την απόδειξη των οποίων απαιτείται χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά 
προσόντα  διορισμού  που προβλέπονται στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές
διατάξεις και τα οποία είναι:

 

  -Να
μην έχει  καταδικαστεί  για ποινικό αδίκημα ή να έχει  τεθεί 
υπό δικαστική  αντίληψη  ή απαγόρευση 
που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση,

 

-Προκειμένου περί ανδρών, να έχει
εκπληρώσει  τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή να έχει  απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές,

 

– Να έχει υγεία και φυσική καταλληλότητα,

            B)
Tα παρακάτω τυπικά προσόντα διορισμού:

 

            1.Να έχει Πτυχίο ή δίπλωμα σπουδών
ΤΕΙ,  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,

Προαιρετικά ως συνεκτιμημένα προσόντα θα εκτιμηθεί μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

           2. Να έχει καλή γνώση μιας ξένης
γλώσσας. Προαιρετικά ως συνεκτιμημένα
προσόντα θα εκτιμηθεί γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

         
3.Να  έχει γνώση χειρισμού Η/Υ
(πιστοποίηση αρμοδίου φορέα).

 

Οι αιτήσεις των
υποψηφίων μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά  θα υποβληθούν 
στο Δήμο Αλμωπίας  μέσα σε
προθεσμία δέκα [10] ημερών  από την
επόμενη  της τελευταίας δημοσίευσης  .

 

Ο/Η
ανωτέρω θα προσληφθεί προκειμένου να υποβοηθήσει τον Δήμαρχο, το Δημοτικό
Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή και υπόκειται  στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου. Θα
ασκεί καθήκοντα επιτελικά  χωρίς
αποφασιστικές  αρμοδιότητες   οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές
και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά
με την διοικητική οργάνωση του Δήμου
(όπως συμμετοχή στις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών, στην  επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, στον
σχεδιασμό των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, στις  προτάσεις για την διασφάλισης του επιθυμητού
επιπέδου  ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, την
καλυτέρευση της λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και γενικά
σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης).

 

Ο/Η
ανωτέρω δεν υποκαθιστά ούτε αναπληρώνει το προσωπικό του Δήμου στις
αρμοδιότητές του, παρά μόνο ενισχύει, συμβουλευτικά, συγκεκριμένους τομείς
αρμοδιοτήτων, που κατά την κρίση των οργάνων διοίκησης, κρίνεται απαραίτητο.

 

Η πρόσληψη και
εργασιακή σύμβαση  καθώς και οι
αποδοχές  αυτού που θα προσληφθεί  διέπονται από τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν.3584/2007,όπως αυτές
ισχύουν σήμερα.

Για περισσότερες
πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στα τηλέφωνα 2384350276 & 2384350282.

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by