2384-350212
syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

ΠΡΟΣΛHΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΔΑ:6264055Ψ-ΟΑΩ

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της αριθ.15/24-12-2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας

 

 

Αριθ. Αποφ : 74/2014

 

Θέμα 1ο: ΠΡΟΣΛHΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015.

Στην Αριδαία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αλμωπίας, σήμερα 24 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.συγκεντρώθηκε
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, ύστερα
από την αριθ. πρωτ.: 840/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις
της αριθμ 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ 1492/Β΄ /17-8-2007) Απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω έκτακτο (λόγω του ότι
θέλουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα μαθήματα στο
Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας) θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 1 του άρθρου 4 της
αριθμ. 43254/31-7-2007 δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
εννέα (9) μέλη δηλαδή:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)

2. ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)

3. ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Μέλος)

4. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
(Μέλος

5. ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
(Μέλος)

6. ΣΤΟΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(Μέλος)

7. ΤΟΞΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
(Μέλος)

8. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ
(Μέλος)

9. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ(Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Βασιλειάδου Χριστίνα υπάλληλος της
ΔΗ.ΚΕ.Α για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας
ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
στην εισήγησή του για το 1o θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του
Συμβουλίου:

Για την λειτουργία των σχολών και τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αριδαίας
:Ανωτέρων Θεωρητικών, πιάνου, κλασικής κιθάρας, ηλεκτρικής κιθάρας, βιολιού,
πνευστών, Κλασικής τρομπέτας, αρμονίας και σαξόφωνου θα πρέπει να προσλάβουμε
καθηγητές, δασκάλους και επιμελητές για το σχολικό έτος 2015. Το με
αρ.πρωτ.27080/4-7-07έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. Περί μη ελέγχου των προσλήψεων από το
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Το αρθ.14 παρ.2 εδαφ.γ'του ν.2190/94 για την μη υπαγωγή στην αρμοδιότητα
ΑΣΕΠ της διαδικασίας πρόσληψης εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού.

Γι αυτό το λόγο καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ/κό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, και τα
πρακτικά της επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού και μετά από διαλογική
συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1)Εγκρίνει την πρόσληψη των καθηγητών, δασκάλων σύμφωνα με τους πίνακες
κατάταξης της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία συγκροτήθηκε με την
αριθ. 66/2014 απόφαση Δ.Σ της ΔΗΚΕΑ, στις παρακάτω ειδικότητες:

Στην σχολή Θεωρητικών

και ανώτερων θεωρητικών : Ουρούμης Δημήτριος

Στην σχολή πιάνου: Παπαδόπουλος Θεόφιλος

Σιδηροπούλου Αρετή

 

Σχολή βιολιού: Κυπραίου Ανδρομάχη

 

Σχολή ηλεκτρικής κιθάρας : Παπαπέτρου Πέτρος

 

Σχολή κλασικής κιθάρας : Μητσιγκόλας Κων/νος

Λιπαρίνης Ιωάννης

 

 

Σχολή κλαρινέτου: Βότσκος Σωκράτης

 

Σχολή μονωδίας: Λύκα Μαρία

 

Σχολή τρομπέτας: Αβραμίδης Γεώργιος

 

Οι παραπάνω καθηγητές προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι) για διάστημα 6 μηνών και οι προσλήψεις τους
γίνονται βάση του π.δ. 524/1980(ΦΕΚ143Α) όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η αμοιβή των
εργαζομένων καθορίζεται σύμφωνα με το (ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012, άρθρο 1 παρ. 2) του
Υπουργείου Οικονομικών, “περί καθορισμού των όρων αμοιβής και εργασίας των
Μουσικών που απασχολούνται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης,
Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λ.π με μορφή Ν.Π.Ι.Δ.”

2)Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ, για την υπογραφή των σχετικών

συμβάσεων και για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε Αύξ. Αριθ. 74/2014

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως εξής:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφή) (υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία 24/12/2014

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.ΚΕ.Α.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by