ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

Επισυνάπτονται τα τεύχη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Εκτύπωση
 
Περίληψη προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-
Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου άνω των ορίων του
Ν.4412/16 με αξιολόγηση μελέτης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Στο παρακάτω link επισυνάπτονται τα τεύχη του διαγωνισμού:

Ενημέρωση 17/04/2020: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης.

Ενημέρωση 02/07/2020:Επισυνάπτεται το ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-
ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ 
επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων της ανοικτής διαδικασίας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ       

 

           Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών  της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

       1.  Έγκριση τεύχους  τροποποιήσεων/διορθώσεων επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» χωρίς τη μετάθεση της ημερομηνίας διαγωνισμού

 

 Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών του διαγωνισμού που πρέπει να τηρηθούν, δεδομένου ότι η Υπηρεσία δεν εισηγείται μετάθεση των ημερομηνιών διαγωνισμού

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σελίδα στο Facebook για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

 

Η Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥΑΛΜΩΠΙΑΣ», ενημερώνει ότι έχει δημιουργηθεί σελίδα στο  Facebook, με την ονομασία:Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας,  με σκοπό την ενημέρωση,την  άμεση επικοινωνία, την υποβολή ερωτημάτων και όλα τα θέματα  που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.

Με τιμή

Η Πρόεδρος

ΝΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png