ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης Εκτύπωση
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
 Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του
Δήμου Αλμωπίας, σε συνέχεια του υπ’αρίθ. 21695/19-10-2018 Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής
παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα προβεί σε διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εγκύκλιος : αριθ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21700/ 19/09/2012)
Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών
μελών για τις παρακάτω επιτροπές προσωρινής παραλαβής έργων:
1. “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας”
2. “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας”
3. “Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Εξαπλατάνου”
4. “Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Αριδαίας”
5. “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Βορειοδυτικού Άξονα (Πρόμαχοι-Πιπεριά ) του Δήμου
Αλμωπίας
6. “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Κωνσταντίας, Μηλιάς Δήμου Αλμωπίας”
7. “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Θηριόπετρας, Φούστανης Δήμου Αλμωπίας”
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6.00μ.μ.) στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.
 
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης Εκτύπωση
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του
Δήμου Αλμωπίας, σε συνέχεια του υπ’αρίθ. 21696/19-10-2018 Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής
παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα προβεί σε διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εγκύκλιος : αριθ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21700/ 19/09/2012)
Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών
μελών για τις παρακάτω επιτροπές οριστικής παραλαβής έργων:
1. ”Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων”
2. “Αντικατάσταση καθιστικών στο Ανοικτό Θέατρο Αριδαίας”
3. “Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αριδαίας (2016)”
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6.00μ.μ.) στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
 
 
ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2017 Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 23 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ. (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Εισήγηση για την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.

2

«Αποστολή γνωμάτευσης σε εφαρμογή της αριθ.252/2017 απόφασης Ο.Ε. »

3

«Αποστολή γνωμάτευσης σε εφαρμογή της αριθ.192/2018 απόφασης Ο.Ε. »

4

«Αποστολή γνωμάτευσης σε εφαρμογή της αριθ.253/2017 απόφασης Ο.Ε. »

5

Άσκηση ενεργειών αναφορικά με την ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (αριθ.πρωτ.16607/07-08-2018) Σχετ.: Αριθ. Πρωτ.21536/18-10-2018 έγγραφο Τμ.Οικον. Υπηρεσιών)

6

«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.20403/4-10-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 5/2018 ΑΓΩΓΗ που εκδικάζεται στις 12-10-2018 στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας»

7

«Λήψη απόφασης άσκησης ενεργειών αναφορικά με το αριθ. 720/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης»

8

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 140/2018Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

9

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την από 1-10-2018 καταγγελία πολίτη»

10

«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με ακίνητο του Δήμου Αλμωπίας»

11

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.772/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»

12

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 609/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»

13

«Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου αναφορικά με την 284/ 2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής 72/2014)»

14

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.πρωτ.21443/2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ )»

15

«Επικύρωση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία για το έργο “Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”από την επιτροπή διαπίστωσης βλαβών που συστήθηκε με την αρ. 121/2018 απόφαση Ο.Ε.»

16

«Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για “Ηλεκτροδότηση δημοτικών ακινήτων" και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»

17

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το Έργο:«Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του Δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου.»

18

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το Έργο:«Συντήρηση και επισκευή στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ξιφιανής.»

19

Έγκριση όρων για το έργο με τίτλο:Συντηρήσεις και Επισκευή Κτιρίου Μαθητικής Εστίας

20

Έγκριση όρων για το έργο με τίτλο:Διαμόρφωση Χώρου Αθλοπαιδιών στον Αύλειο Χώρο της Μαθητικής Εστίας.

21

Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών.

22

« Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχή - τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ και της ΔΗΚΕΑ για ένα έτος (δώδεκα μήνες) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή»

23

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχήματος Δήμου Αλμωπίας»

24

«Διαβίβαση πρακτικών διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού ¨Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ΔΗΚΕΑ έτους 2018 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών) για λήψη απόφασης»

25

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Δωροθέας.

26

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.95/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

27

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.120/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png