ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 22 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.


Εισήγηση για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.


Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.


Παράταση έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ”


Παράταση έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”


Επανέγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ”


Έγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ''


Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»


Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ. Βορεινού».


« Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 8555/20-04-2018)».


«Έγκριση πρακτικών α) αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς & β) Αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων» (Αριθμ. Διακήρυξης 8737/24-04-2018)».


«Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 60/2017 ΑΓΩΓΗ στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας»


«Λήψη απόφαση περί Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 120/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας - Λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης»


«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αναφορικά με την αριθ.230/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»


«Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ»

Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]

2.Τις διατάξεις της παραγράφου 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παραγράφου 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012] .

3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009], όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011]

4.Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]

5. Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄], όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις άρθρου 2 Β.Δ/τος 339/1960 (ΦΕΚ 73/Α/3-6-1960)

7. Την υπ’ αριθμόν 79/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση

8.Την με αρ.πρωτ. 5594/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 17/05/2018 έως και την 23/05/2018.

(Πρόκειται για τη διαδικασία της Α φάσης πρόσληψης υδρονομέων, όπου εγκρίθηκαν 40 θέσεις και θα ακολουθήσει στην αμέσως επόμενη περίοδο Β φάση, όπου θα προσληφθούν ακόμη 33 υδρονομείς κατόπιν νεώτερης ανακοίνωσής μας, που θα εκδοθεί μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , από την Αποκ/νη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης).

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την αρ. 79/2018 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Αριδαία

2

Οικ.Υδραίας

1

Αλωρο

1

Αρχάγγελος

1

Αψαλος

1

Βορεινό

1

Οικ.Νεοχωρίου

1

Γαρέφι

1

Δωροθέα

1

Οικ.Αγάθης

1

Εξαπλάτανος

2

Θεοδωράκι

1

Θηριόπετρα

1

Ιδα

1

Κωνσταντία

1

Λουτράκι

1

Λυκόστομο

1

Μεγαπλάτανος

1

Μηλιά

1

Οικ.Ριζοχωρίου

1

Νερόμυλοι

1

Οικ.Προδρόμου

1

Νότια

1

Ξιφιανή

1

Ορμα

1

Περίκλεια

1

Οικ.Λαγκαδιάς

1

Πιπεριά

1

Πολυκάρπη

1

Πρόμαχοι

2

Σαρακηνοί

1

Οικ.Κορυφής

1

Σωσάνδρα

1

Τσάκοι {Οικ.Τσακώνων-Χρύσας-Κ. Ροδωνιάς}

1

Φιλώτεια

1

Φούστανη

1

Χρυσή

1

ΣΥΝΟΛΟ

40

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 79/2018 απόφαση του την αρδευτική περίοδο .


3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

γ.   Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο ή το 65ο αιτιολογημένα.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας

Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι 1]γνωρίζει γραφή και ανάγνωση , 2]ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχει  κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην  έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Γ]   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.

Δ]Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]

Δ]Και επιπλέον όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.


Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, μέσα στη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση.


10. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως .

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2018 έως 30/04/2018 Εκτύπωση
  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
από 01/01/2018 έως 30/04/2018
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png