ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις  20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αλμωπίας στη δικάσιμο των υπ.αριθ.43,44 και 45/2013 εφέσεων, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο τμήμα VII στις 25-11-2014.

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης επειγόντων θεμάτων με χρονικούς περιορισμούς (νομικά ζητήματα, ψηφίσεις πιστώσεων).

 


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αριδαία  19 Νοεμβρίου  2014

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.: 31753

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου την   26η   του μηνός  Νοεμβρίου,  έτους  2014 ημέρα Τετάρτη   και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο .

1ο :

Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ. «Απασχόληση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Ν.Πέλλας»

2ο :

Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης:

α)       καταστημάτων του Δήμου Αλμωπίας

β)   παιχνιδοκατασκευών (σε εφαρμογή της ΚΥΑ 36873/2007)

3ο :

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών <ΟΡΑΜΑ>

4ο :

Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για την Τράπεζα της Ελλάδας.

5ο :

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας, για την πληρωμή έργων ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδας

6ο :

Μεταφορά Χρηματικού Υπολοίπου από τον πρώην Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας και ορισμός υπαλλήλου σε λογαριασμό του ΦΟΣΔΑ

7ο :

Διαγραφή λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους

8ο :

Αποδοχή χρηματοδότησης από Δασοπροστασία - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

9ο :

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Υλοποίηση πράξης Living History Living Nature»

10ο :

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Bee-conomy” στο πρόγραμμα  διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013», των ειδικών όρων του Συμφώνου Χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του. Εγγραφή χρηματοδότησης  268.145,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου.- 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού   

11ο :

Τροποποίηση της αρίθμ. 243/2013 απόφασης Δ.Σ., σχετικά με την τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αλμωπίας».- 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

12ο :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (άρθρ. 161, Ν.3463/2006)-

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού   

13ο                

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και εγγραφή νέων Κ.Α.Ε.-

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού   

14ο :                       

Έγκριση υποβολής της πρότασης  «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού της Αριδαίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες και έγκριση της μελέτης

15ο :

Έγκριση πρακτικού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σε συνέχεια του άγονου πρόχειρου  διαγωνισμού προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος – Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

16ο :

Τροποποίηση της αριθμ.294/2012 απόφασης Δ.Σ., σχετικά με την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠΑ) από το Δήμο Αλμωπίας.

17ο :

Τροποποίηση της αριθμ.187/2014 απόφασης Δ.Σ., σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια της πράξης «Απασχόληση και κοινωνική οικονομία ευπαθών ομάδων στο Ν.Πέλλας».

18ο :

Έγκριση της αρίθμ. 62/2014 απόφασης της ΔΗΚΕΑ, περί «Αμοιβής Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4093/2012»

19ο :

Προτάσεις για μεταβολές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπ/σης του Δήμου Αλμωπίας (αρίθμ. 4/2014 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

20ο :

Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας τελετών του Δημοτικού Σχολείου Προμάχων, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ» (αρίθμ. 3/2014   απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

21ο :

Παραχώρηση Δημοτικής Αίθουσας της Τ.Κ.Σωσάνδρας

22ο :

Έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία

23ο :

Ανάκληση της αρίθμ. 116/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας –

Εκ νέου εξέταση αιτήματος υπαλλήλων του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με την νέα μέθοδο αξιολόγησης που προάγει ο Ν.4250/14.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

 


 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                               Αριδαία  19/11/2014  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                   Αρ. Πρωτ.  31745

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι.- Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50274

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί έντυπα  για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου σύμφωνα με την 1/2014 τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό του τμήματος κοινωνικής προστασίας – παιδείας – πολιτισμού – αθλητισμού και νέας γενιάς  του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τρίτη  25/11/2014.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 3.999,96.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Την προσφορά σας την υποβάλετε  στο πρωτόκολλο του Δήμου  όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέσα σε  κλειστό φάκελο. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 1/2014 τεχνικής περιγραφής-ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος κοινωνικής προστασίας – παιδείας – πολιτισμού – αθλητισμού και νέας γενιάς  του Δήμου.   

 

 

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την  1/2014 τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

 

 

                                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                      ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με θέμα:Την οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ                 Αριδαία   18/11/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                           Αρ. Πρωτ.: 31605

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ –ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου                          

Ταχ. Κώδ. :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350221

FAX : 2384021226                

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης ( ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ) με θέμα «Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας, την οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές , τον καθορισμό ενιαίων μέτρων των πάγκων κτλ.»

Σκοπός της κανονιστικής απόφασης είναι η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλμωπίας, η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση όλων των οικονομικοπαραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που θα συμβάλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην διαδικασία της διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια ιδέες και προτάσεις, έως και την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: local@0598.syzefxis.gov.gr                             ή στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας.

 

Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας αυτής της πρωτοβουλίας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.    

 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ε.Δ.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

-ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          Αριδαία     18/ 11/ 2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 31583

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50274

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε προμήθεια 44 ελαστικών  για την αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών των οχημάτων του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (51/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου) .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Δευτέρα  24/11/2014 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος,  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 51/2014 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος  του Δήμου. 

Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς  επισυνάπτονται σε αρχεία τα οποία  αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού € 8.658,39.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png