ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την   20η   του μηνός  Φεβρουαρίου,  έτους  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα   18:00΄ (6.00 μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

  «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως και   Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2015».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      

          Σας καλούμε να έρθετε  στις  20  Φεβρουαρίου,  του έτους 2018,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    

                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1.      

Εισήγηση για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου  Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

 

2.      

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

 

3.      

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/16.

 

4.      

Παράταση  έργου “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ  Εξαπλατάνου”

 

 

 

5.      

Παράταση έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αριδαίας”.

 

6.      

Παράταση έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου  Αλμωπίας”.

 

7.      

Παράταση έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Βορειοδυτικού άξονα (Πρόμαχοι, Πιπεριά) του Δήμου Αλμωπίας”.

 

8.      

Διαβίβαση εγγράφων για την λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς, για διαμόρφωση δρόμου σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Λουτρακίου από τον κ. Πασόη Κωνσταντίνο.

 

9.      

Λήψη απόφασης αναφορικά με την ΚΛΗΣΗ του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για παράσταση του Δήμου Αλμωπίας στις 9  Μαΐου 2018 στο Α΄ Πενταμελές Εφετείο Αθηνών.

 

10.  

Συμπληρωματική εισήγηση για παράσταση του Δήμου στην με αριθμ. 118/2014 αγωγή -16/2018  ΚΛΗΣΗ.

 

11.  

Λήψη απόφασης παράστασης ή μη παράστασης του Δήμου στην ΕΦΕΣΗ  που εκδικάζεται στις 10-05-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.

 

12.  

 Λήψη απόφασης  για την Παράσταση του Δήμου στην με αριθμ. 251/2017 Αγωγή, που εκδικάζεται στις 17-05-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.  

 

13.  

Ανάθεση πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου σε δικάσιμο, στις 15/02/2018, στο Μονομελές Πρωτοδικείο  ΄Εδεσσας,  για υπόθεση διοικητικής αποβολής.  

 

14.  

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας για το υποέργο 3 “Τεχνική βοήθεια” της Πράξης «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού».

 

 

15.  

΄Εγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας (Αριθμ. Διακήρυξης 32028/01-12-2017), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ Εκτύπωση
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:« Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Αλμωπίας » Εκτύπωση
 

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:« Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Αλμωπίας »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2-2-2018) Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκε  η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2-2-2018) «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων  τακτικού προσωπικού  και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα  Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), την οποία μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και στην σελίδα www.asep.gr

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων  θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ)  , πρέπει:

Να συμπληρώσουν, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και να υποβάλλουν  αίτηση  συμμετοχής στο ΑΣΕΠ  αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού  του τόπου www.asep.gr  . Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα  με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  που αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  της ΠΡΟΚΉΡΥΞΗς

Η προθεσμία  υποβολής  των ηλεκτρονικών αιτήσεων  συμμετοχής  στην διαδικασία,  έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες   Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης   αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει  στις 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει  στις 7 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης   αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη  και λήγει  στις 23 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00

 Οι  θέσεις που αφορούν στο  Δήμο Αλμωπίας  είναι οι εξής:

Τρεις (3) θέσεις   ΔΕ   ΟΔΗΓΩΝ

Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

 

Μία (1) θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

 

Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  :Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να φροντίσουν για την έκδοση  ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ,  μπαίνοντας στην σελίδα www.asep.gr- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες.

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png