ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εκτύπωση
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από το τμήμα κοινωνικής προστασίας του Δήμου Αλμωπίας  σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος για τα βιβλιάρια της Πρόνοιας έχει εκδοθεί και είναι η εξής:

 

 

 

 

 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα,  15/07/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                          Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ                            Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

 

Πληροφορίες: Χ. Παπαθανασίου

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 10433

Τηλέφωνο: 2132161438

Fax: 2105239238

e-mail: damy@moh.gov.gr


 


 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16).

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

 

3.  Η υπ΄ αριθ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016) Κ.Υ.Α.

 

4.  Η υπ’ αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-5-2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΕ 1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ)

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί σχετικά ερωτήματα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου μας σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 

 

1.      Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική φροντίδα που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει την νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

 

Ειδικότερα, από 1/8/2016 με βάση το νέο σύστημα συνταγογράφησης οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής. Η βάση για την διασφάλιση της μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή είναι η διασταύρωση των εισοδηματικών


 και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ   και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης και ανανέωσης των Ατομικών

Βιβλιαρίων των Οικονομικά Αδυνάμων ή Ανασφάλιστων.

 

2.      Οι δικαιούχοι των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ (πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) εξαιρούνται της καταβολής εκ μέρους των

ασθενών του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή υπέρ του ΕΟΠΥΥ που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.

 

3.            Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα τα οποία χορηγούνται από δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ

 

παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ.

Η   εξαίρεση αυτή επιβάλλεται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας της φαρμακευτικής αγωγής που λάμβαναν από τις εν λόγω δημόσιες δομές υγείας.

 

4.      Τα Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται και στους δικαιούχους των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους, διατηρώντας το δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής . Όταν τα εν λόγω φάρμακα δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα αναγράφονται σε χειρόγραφη συνταγή ΕΟΠΥΥ.

 

5.      Οι δικαιούχοι των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ :

 

I.             Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

II.              Πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).

 

III.                Μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα της παραγράφου 3 και 4 της παρούσας εγκυκλίου. Επιπλέον, τα φάρμακα υψηλού κόστους θα χορηγούνται στους δικαιούχους της παρούσας εγκυκλίου από τα φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ.

 

Οι γιατροί που συνταγογραφούν στους συγκεκριμένους δικαιούχους θα πρέπει να φροντίζουν με κάθε τρόπο, στο μέτρο του δυνατού, τη θεραπευτική συνέχεια και τον τύπο της φαρμακευτικής αγωγής που χορηγούνταν στους συγκεκριμένους ασθενείς, από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία απευθύνονταν μέχρι σήμερα.


6.      Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση αλλά και να διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ, οι γιατροί που συνταγογραφούν θα πρέπει να ενημερώνουν τους δικαιούχους για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η χορήγηση φαρμάκων με Λιανική Τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης, καθώς και για τη δυνατότητα

συνταγογράφησης θεραπευτικά ισοδύναμων φαρμάκων χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν σχετικά ενημερωτικά μηνύματα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

 

7.      Στο πλαίσιο της ισοτιμίας στην πρόσβαση, οι Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ θα έχουν την αρμοδιότητα της εξέτασης ζητημάτων χορήγησης φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ προέγκριση όταν χορηγούνται από τα φαρμακεία του και στους δικαιούχους των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ. Στις περιοχές που δεν υπάρχουν φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα θα αποστέλλονται στα σημεία διανομής, σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου.

 

 

8.  Σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή:

 

Ι) Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι θα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, (idika.gr) στην οποία, εισάγοντας το username και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την είσοδο τους στο taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους θα διαπιστώνουν το ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ. Σχετική ενημέρωση θα υπάρξει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ΙΙ) Οι δικαιούχοι που διαπιστώνουν ότι ο ΑΜΚΑ τους δεν αντιστοιχεί σε κάποιο ΑΦΜ, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ για να επικαιροποιήσουν τη διασύνδεση του ΑΜΚΑ τους με το ΑΦΜ τους, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα και να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση ασφαλιστικών και εισοδηματικών κριτηρίων.

 

III) Οι ευάλωτες κατηγορίες πολιτών –δικαιούχοι του άρθρου 6, παρ.2Β και 8 της Κ.Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων των πρώην κατόχων του Ατομικού Βιβλιάριου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου - ενημερώνονται ότι για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση αιτήματος στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους.

 

IV) Οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες (ανασφάλιστοι), σε περίπτωση επιβολής ποσοστού συμμετοχής στη συνταγογράφηση ενώ πληρούν τα παρακάτω κριτήρια απαλλαγής, ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους εντός προθεσμίας 15 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στη συνταγή, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θέτει η Κ.Υ.Α. Κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία πρόνοιας του δήμου ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί εκ νέου στον γιατρό για την ορθή επανάληψη της συνταγής, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.


Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2Α (Ανασφάλιστοι)

 

9.      Τα πρόσωπα των κατηγοριών της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του α. 33 του ν. 4368/2016 (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος), μέχρι την εφαρμογή του συστήματος χορήγησης της Κάρτας

 

Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΚΥΠΑ) που θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, πρέπει να εξυπηρετούνται κατά τον τρόπο που περιέγραφε η ανωτέρω σχετική (4) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας. Οι

 

διοικήσεις των Νοσοκομείων και οι υπεύθυνοι των δομών ΠΦΥ οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στην αναγκαία υγειονομική φροντίδα.

 

10. Μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας εγκυκλίου (1/8/16) οι κάτοχοι Ατομικών Βιβλιαρίων των Οικονομικά Αδυνάμων ή Ανασφάλιστων

θα λαμβάνουν τα φάρμακα τους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις προγενέστερες εγκυκλίους και διατάξεις.

 

 

ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΡΙΟ

 

ΟΡΙΟ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΩΝ

Μεμονωμένο άτομο

2.400 €

150.000 €

7.200 €

Οικογένεια χωρίς

 

 

 

εξαρτώμενα μέλη ή

 

 

 

μονογονεϊκή οικογένεια με

 

 

 

ένα εξαρτώμενο μέλος

3.600 €

165.000 €

10.800 €

Οικογένεια με ένα

 

 

 

εξαρτώμενο μέλος ή

 

 

 

μονογονεϊκή οικογένεια με

 

 

 

δύο εξαρτώμενα μέλη

4.200 €

180.000 €

12.600 €

Οικογένεια με δύο

 

 

 

εξαρτώμενα μέλη ή

 

 

 

μονογονεϊκή οικογένεια με

 

 

 

τρία εξαρτώμενα μέλη

4.800 €

195.000 €

14.400 €

Οικογένεια με τρία

 

 

 

εξαρτώμενα μέλη ή

 

 

 

μονογονεϊκή οικογένεια με

 

 

 

τέσσερα εξαρτώμενα μέλη

5.400 €

210.000 €

16.200 €

Οικογένεια με τέσσερα

 

 

 

εξαρτώμενα μέλη ή

 

 

 

μονογονεϊκή οικογένεια με

 

 

 

πέντε εξαρτώμενα μέλη

6.000 €

225.000 €

18.000 €

Οικογένεια με πέντε

 

 

 

εξαρτώμενα μέλη ή

 

 

 

μονογονεϊκή οικογένεια με

 

 

 

έξι εξαρτώμενα μέλη

6.600 €

240.000 €

19.800 €


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πάντα με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Οι αρμόδιοι φορείς, αποδέκτες της παρούσας, οφείλουν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους την εν λόγω εγκύκλιο προς ενημέρωση των πολιτών.

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών για Ενέργεια:

 

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς αρμοδιότητάς τους, όπου απαιτείται)

 

 

1. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠΕ)

 

(με την ευθύνη άμεσης κοινοποίησης στις δομές Π.Ε. .Υ. και στα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους)

 

2. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 

Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

 

3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ)

 

Λεωφ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα

 

4. Αρεταίειο Νοσοκομείο

 

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.

 

5. Αιγινήτειο Νοσοκομείο

 

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 72, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.

 

 

Κοινοποίηση:

 

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς αρμοδιότητάς τους)

 

  1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κου Π. Κουρουμπλή

  1. Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κου Ν. Παρασκευόπουλου
  2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κου Γ. Χουλιαράκη

 

  1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θ. Φωτίου

 

  1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Α. Αναγνωστοπούλου
  2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κου. Ι. Μουζάλα

 

 

Εσωτερική διανομή:

 

1.  Γραφείο Υπουργού

 

2.  Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού

 

3.  Γραφεία Γενικών Γραμματέων

 

4.  Γραφείο Προϊσταμ. Γεν. Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών

 

5.  Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών

 

6.  Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

 

7.  Δ/νση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας

 

8.  Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

9.  Δ/νση Ψυχικής Υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο κοινωνικής πρόνοιας στην κ. Χατζηαβραμίδου Ευδοκία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται  να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (3/2016 Τεχνικές Προδιαγραφές του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Παρασκευή  22-07-2016 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε  :

α)   πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη και

β)   υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα δηλώνετε  ότι λάβατε γνώση   της  αριθμ. 3/2016 μελέτης-ενδεικτικού  προϋπολογισμού  του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Αλμωπίας για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης

 

    Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  8.639,53 €

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 3/2016 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50327) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

                                                   Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                                       Μπίνος Δημήτριος

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΕ ΑΨΑΛΟ, ΔΩΡΟΘΕΑ, ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ, ΓΑΡΕΦΙ ΚΑΙ ΦΟΥΣΤΑΝΗ Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριδαία, 14/7/2016

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΕ ΑΨΑΛΟ, ΔΩΡΟΘΕΑ, ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ, ΓΑΡΕΦΙ ΚΑΙ ΦΟΥΣΤΑΝΗ

 

Ολοκληρώθηκε το έργο του καθαρισμού αποστραγγιστικών καναλιών του Δήμου Αλμωπίας.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση, περιλαμβάνει τις Τ.Κ. Αψάλου, Δωροθέας, Λυκοστόμου, Γαρεφείου και Φούστανης. Οι εργασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχορήγησης 10.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Συγκεκριμένα, περιελάμβαναν τον καθαρισμό της κοίτης που διασχίζει τα χωριά, κάτι που αποτελούσε αίτημα των τοπικών κοινωνιών.

Την μεγάλη αποδοχή των παραπάνω παρεμβάσεων, αποτυπώνει και η δήλωση του Τοπικού Συμβουλίου Αψάλου που αναφέρει: «Ευχαριστούμε θερμά την Δημοτική Αρχή για τον καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου που διασχίζει το χωριό». Επίσης, σχετική δήλωση έκανε και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Λυκοστόμου: «Ως πρόεδρος του συμβουλίου της Τ.Κ. Λυκοστόμου και ως εκπρόσωπος των κατοίκων του θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή για την υλοποίηση του καθαρισμού της κοίτης χειμάρρου εντός του οικισμού. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του συνεργείου για την εργασία τους με αποτέλεσμα την άψογη διεκπεραίωση του έργου. Αν και είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα και δυσκολίες λόγω των συνθηκών που υφίσταται η χώρα μας, ελπίζω και εύχομαι οι όποιες ανάγκες που προκύπτουν στο Δήμο Αλμωπίας να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΧΩΡΙ Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριδαία, 18/7/2016

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΧΩΡΙ

 

Υλοποιήθηκε το έργο που αφορούσε στην συντήρηση και επισκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων στην Δ.Ε. Εξαπλατάνου.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν στην ακριτική Λαγκαδιά και το Ριζοχώρι. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, καθώς με κάθε βροχή δημιουργούνταν πλημμύρες.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω έργων ανέρχεται σε 8.336 ευρώ τα οποία εξασφαλίστηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015.

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος έκανε την εξής δήλωση:

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε έργα που δίνουν λύση στην καθημερινότητα του δημότη εξασφαλίζοντάς την ποιότητα ζωής που δικαιούται. Μέσα σε ένα εξαιρετικά αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, εμείς συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια και βρισκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας. Οι παραπάνω παρεμβάσεις ήταν απαίτηση των τοπικών κοινωνιών εδώ και χρόνια. Όσον αφορά στη Λαγκαδιά, δυστυχώς είναι από εκείνα τα χωριά που παραμελήθηκαν ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, γι’ αυτό και η σημερινή Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με τα προβλήματα που συνάντησε εκεί. Και στο Ριζοχώρι τα προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί ήταν πολλά, όπως και σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου. Κάποια από αυτά τα λύσαμε, ενώ κάποια άλλα τα έχουμε ήδη δρομολογήσει. Σε κάθε περίπτωση είμαστε μια Δημοτική Αρχή με υψηλό το αίσθημα ευθύνης και αυτό το αναγνωρίζουν οι συμπολίτες μας στο σύνολό τους».

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png