ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Λ. Μ. Αλεξάνδρου 12, Εξαπλάτανος

Ταχ. Κώδ. :58400

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350325

FAX : 2384041000

 

                              

         Εξαπλάτανος  17  / 10 / 2017

              Αρ. Πρωτ.:  26352

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ.  1715

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Λουτρακίου και  Ξιφιανής

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υπο παρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αλμωπίας με θέμα "Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας" σύμφωνα με την οποία "Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να μην είναι εργάσιμες απαγορεύεται η λειτουργία της, που όμως μπορούν να λειτουργήσουν την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη μέρα. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να είναι Μεγάλη Παρασκευή, η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει το μεγάλο Σάββατο "

4) Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών:

α) Λουτρακίου του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου 2017, να διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 (από τις 14.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ.) και

β) της Ξιφιανής του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου 2017, να διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 (από τις 07.30 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ.)

λόγω της αργίας της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.  

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.       Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2.       Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς

3.       Πρόεδρο Τ.Κ. Λουτρακίου

4.       Πρόεδρο Τ.Κ. Ξιφιανής

5.   Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

6.   Δ/νση Οικονομικών

7.  Αρχείο

Πρόγραμμα εκσκαφών του αποχετευτικού δικτύου της Αριδαίας Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει στους Δημότες του, το πρόγραμμα εκσκαφών του αποχετευτικού δικτύου της  Αριδαίας.

Ενημερώνουμε πως την εβδομάδα από Δευτέρα 23/10/2017 έως την Παρασκευή 27/10/2017 θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής  στις εξής οδούς :

 

●    Αγ. Νικάνδρου από Σκρα (ύψος ΕΛΤΑ) έως Κορυτσάς (ύψος κυκλικού κόμβου)

●    Θερμοπυλών από Αγ. Νικάνδρου έως Ιουστινιανού

●    Κορυτσάς από Αγ.Νικάνδρου έως Αγ. Σοφίας

●    Αγ.Θεοδώρων από Αγ. Σοφίας έως Θερμοπυλών

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται κατά την άνοδο της Αγ. Νικάνδρου από Χρ.Σμύρνης, Σκρα, Ιουστινιανού και Αγ. Σοφίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      

          Σας καλούμε να έρθετε  στις  23  Οκτωβρίου,  του έτους 2017,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1.      

Εισήγηση για την 13η  αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2017.

 

2.      

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

3.      

Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου.

 

4.      

Έγκριση   πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Πολυκάρπης.

 

5.      

Συμπληρωματική Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  εξόφληση της με αριθ. 30/2012   διαταγής  πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας  – άσκηση ενεργειών.

 

6.      

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού ανοιχτού   διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, του  ΚΕΚΠΑ και της  ΔΗΚΕΑ για ένα έτος (δώδεκα μήνες) με ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

7.      

΄Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού  με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας”.

 

8.      

Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού  έργου με τίτλο “Συντήρηση Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Προμάχων”.

 

9.      

΄Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο “Αντικατάσταση καθιστικών στο ανοιχτό θέατρο Αριδαίας”.

 

10.  

΄Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο “Ασφαλτόστρωση  Δ.Ε. Εξαπλατάνου”.

 

11.  

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το Έργο ‘Συντήρηση και Παρεμβάσεις σε Γήπεδα των Δ.Δ.Εξαπλατάνου, Προμάχων και Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας’.

 

12.  

Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία (09/10/2017) για το Έργο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»

 

13.  

Ένσταση της Εταιρείας ΤΟΜΗ ΟΕ κατά της υπ. αριθμ. 181/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

 

14.  

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 155/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

 

15.  

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 156/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

 

16.  

Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου  Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2015 – Εισήγηση της Ο. Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Δ/νση Οικ/κών Τοπ.Οικον.Ανάπτυξης , Κοιν.Προστασίας & Πολιτικής Ανάπτυξης Τμήμα Οικ/κών Υπηρεσιών Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Ο Δήμος Αλμωπίας , πρόκειται να αναθέσει την παροχή  εργασίας με τίτλο « Συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων  »

1.Πρόσκληση 

2.Μελέτη 

3.Έντυπο προσφοράς 

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png