ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις  22 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.

ΘΕΜΑ 2ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ 3ο

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 , ( η Οικονομική επιτροπή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, δύναται να αναθέσει προμήθεια σε προμηθευτή  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης), για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων .

ΘΕΜΑ 4ο

Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5ο

Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ".

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση  της μελέτης , Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-Π .Γ.Δ.Μ. – Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013» & έγκριση της δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης .

ΘΕΜΑ 7ο

Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος της  Δράσης 5.1: «Σχεδιασμός μονοπατιών» της σύμβασης :«Δράσεις δημοσιότητας, καλλιτεχνικής ανάδειξης και δημιουργίας θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο πλαίσιο της πράξης “Living history- living nature”».

ΘΕΜΑ 8ο

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ.αριθ. πρωτ.344428/18-12-2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αλμωπίας, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 18/12/2014.

ΘΕΜΑ 9ο

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Αλμωπίας στη Δικάσιμο της 22-01-2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας,  κατά της υπ.αριθ.πρωτ.8783/08-04-2014 αγωγής.

ΘΕΜΑ 10ο

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:«ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                         Αριδαία     18-12-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.              Αριθ. Πρωτ.:34469

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                          

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291-50278             ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Fax: 2384 21226

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ , ΤΗΣ  «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ME TH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Κατόπιν:

 

1)Της αριθ. 15764/03-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ) διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, ο οποίος σύμφωνα με την αριθ. 120/08-07-2014(ΑΔΑ: 7ΠΣ9ΩΨΩ-2ΣΓ) απόφαση Δ.Σ. η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 10540/27-08-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, κρίθηκε άγονος στο σύνολό του  και ματαιώνει το διαγωνισμό και εγκρίνει   την διαδικασία ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης  για όλες τις παρακάτω ομάδες:

 

 1. ΟΜΑΔΑ  Α΄                     ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 2. ΟΜΑΔΑ Β΄                     ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
 3. ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ
 4. ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ
 5. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»
 6. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 7. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

2) Την αριθ. 25260/12-09-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης, καθώς και το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών της συγκεκριμένης πρόσκλησης έληξε στις 24/09/2014, χωρίς να υποβάλλει σχετική προσφορά  κανένας ενδιαφερόμενος.

3) Την αριθ. 26886/25-09-2014 επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης, καθώς και το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών της συγκεκριμένης πρόσκλησης έληξε στις 03/10/2014, χωρίς να υποβάλλει σχετική προσφορά  κανένας ενδιαφερόμενος.

4) Την αριθ. 27736/06-10-2014 δεύτερη επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης, καθώς και το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών της συγκεκριμένης πρόσκλησης έληξε στις 14/10/2014, χωρίς να υποβάλλει σχετική προσφορά  κανένας ενδιαφερόμενος.

5) Την αριθ. 29031/16-10-2014 τρίτη επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης.

6) Την υποβαλλόμενη προσφορά.

7) Το   με αριθ. 30136/31-10-2014 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών  και ανοίγματος οικονομικών προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σε συνέχεια του άγονου Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος», σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδότησε και πρότεινε  την  επανάληψη της διαδικασίας της  απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σε συνέχεια του άγονου Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος» και την έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντoς, επειδή η μοναδική προσφέρουσα  εταιρεία «ΣΑΠΑΚΟΛΗ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ), προσέφερε μηδενικό ποσοστό έκπτωσης (0%) για όλες τις ομάδες του άγονου διαγωνισμού, ήτοι ασύμφορη προσφορά για το Δήμο.

8) Την αριθ. 245/26-11-2014 ΑΔΑ: 6 Ο0ΥΩΨΩ-Κ2Χ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και η έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω ομάδες:

 

 1. ΟΜΑΔΑ  Α΄                     ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 2. ΟΜΑΔΑ Β΄                     ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
 3. ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ
 4. ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ
 5. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»
 6. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 7. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9) Την αριθ. 33444/09-12-2014 επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, καθώς και το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών της συγκεκριμένης πρόσκλησης έληξε στις 17/12/2014, χωρίς να υποβάλλει σχετική προσφορά  κανένας ενδιαφερόμενος.

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι και  την Τρίτη 30-12-2014 και ώρα 15.00μμ, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης (15764/03-06-2014 ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ) η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στον σύνδεσμο (www.dimosalmopias.gov.gr) και να προσκομίσουν μέχρι και  την ανωτέρω ημέρα και ώρα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας για όλες τις παραπάνω ομάδες ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστη όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Α ενδεικτικός προϋπολογισμός (19.264,92ευρώ συνολικά) της διακήρυξης με αριθ.: 15764/03-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ) έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014  του Δήμου και των αντίστοιχων νομικών του προσώπων και το υπόλοιπο ποσό των τυχόν απαιτούμενων πιστώσεων θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 των νομικών προσώπων του Δήμου Αλμωπίας .

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                        

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

clip_image002.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΚΠ-Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ  ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΗ   ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

     ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Αριδαία  17 Δεκεμβρίου  2014

 

Αριθ. Πρωτ.: 34264

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ü  

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο .

1ο :

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Δ/κου Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κάμπου Πέλλας για την λύση – εκκαθάριση της εταιρείας

2ο :

Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για την Τράπεζα της Ελλάδας, για το έργο που αφορά την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ » με κωδικό ΜΙΣ375304.

3ο :

Έγκριση της αρίθμ.40/2014 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α που αφορά στην «Ψήφιση απολογισμού του Ν.ΠΔ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α του Δήμου Αλμωπίας, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως και 31-12-2013»

4ο :

Έγκριση της αρίθμ.45/2014 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α που αφορά στην «Ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.ΠΔ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α , οικονομικού έτους 2015».

5ο :

Έγκριση της αρίθμ.46/2014 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α που αφορά στην «στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α του Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2015»

6ο :

Έγκριση της αριθμ.63/2014 απόφασης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας, που αφορά στην «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΑ έτους 2015». 

7ο :

Έγκριση της αριθμ.69/2014 απόφασης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας,  που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΗΚΕΑ, έτους 2014». 

8ο :

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν.3852/2010)

9ο  :

27η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού

10ο :

Τριμηνιαία έκθεση – 28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

11ο :

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σε συνέχεια του άγονου ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για ένα έτος – Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση  και έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

12  ο :

Διόρθωση  της αρίθμ. 241/2013 Α.Δ.Σ. ως προς τον ορθό προϋπολογισμό έργου.

13ο :

Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας, την οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, τον καθορισμό ενιαίων μέτρων των πάγκων  κ.τ.λ. (αρίθμ. 64/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14ο :

Έγκριση της μελέτης: «Συνολικής Θεώρησης, Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας». 

15ο :

Συναίνεση για την εκμίσθωση του υπ’αρίθμ. 4235 τεμαχίου αγροκτήματος Βορεινού για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας.

16ο :

Παραχώρηση της αίθουσας του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΑΛΗΣΜΟΜΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ»(αρίθ. 5/2014 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

17ο :

Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κλειστό γυμναστήριο) του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας για χρήση στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αριδαίας(αρίθ. 6/2014 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

18ο :

Παραχώρηση χρήσης του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, τμήματος του αρίθ. 108 Ο.Τ., στο 2ο Δημοτικό Σχολείο για τις υπαίθριες αθλοπαιδιές του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΛΛΑΣ                           Αριδαία 15 / 12 /2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αρ. Πρωτ.:  34014

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ. :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350221

FAX : 2384021226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 2969

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Τις ανάγκες της αγοράς.

4) Προφορικό αίτημα του Προέδρου του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Αλμωπίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αριδαίας  της Πέμπτης  25 Δεκεμβρίου 2014, να διενεργηθεί τη Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου  2014, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων. Επίσης η λαϊκή αγορά Αριδαίας της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2015, να διενεργηθεί τη Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014, λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας

3. Πρόεδρο Δ.Κ. Αριδαίας

4. Γραφείο Δημάρχου

5. Δ/νση Οικονομικών

6. Αρχείο

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png